หลวงพ่อพระพุทธโสธร
www.one-2-win.com
 
เครื่องรับวิทยุ (Radio Receiver)
 
หน่วยการเรียนรู้
บรรณานุกรม


Radio Receiver

 
 
 

         รายวิชา เครื่องรับวิทยุ                                         รหัสวิชา 20105-2009

         ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ                           แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์

     1. จุดประสงค์รายวิชา

         1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของวงจรภาคต่างๆ ในเครื่องรับวิทยุ

         2. เพื่อให้มีทักษะในการประกอบและทดสอบคุณสมบัติเครื่องรับวิทยุแบบต่างๆ

         3. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจร

             และอุปกรณ์เครื่องรับวิทยุ ถูกต้องและปลอดภัย

         4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วย

             ความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย

     2. สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องรับวิทยุ

         2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่ง และใช้งานวงจรเครื่องรับวิทยุ

     3. คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติ การกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ใช้ในการรับส่งวิทยุทั่วไป หลักการรับ-ส่ง

    วิทยุ AM, FM, FM Stereo Multiplex, SSB หลักการทำงานของวงจรที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุ AM FM

    เช่น จูนเนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AVC AGC AFT DETECTOR และวงจร Stereo

    Multiplex การประกอบ ทดสอบและปรับแต่งเครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
กลับไปหน้าแรก
 
one-2-win.com วัน-ทู-วิน ดอท คอม
โทร 093-905-5293 
www.one-2-win.com